1. Streszczenie
 2. Cele projektu
 3. Tematyka
 4. Planowane działania

STRESZCZENIE 

'Towards a greener future' to projekt, w realizację którego zaangażowane są: Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy. Jednym z ważniejszych zadań zaplanowanych w projekcie jest poznanie różnorodności i bogactwa przyrodniczego Europy. Zakładając wspólną wymianę produktów cząstkowych i końcowych powstałych podczas współpracy międzynarodowej, oczekujemy zmiany postaw uczniów w zakresie zachowań ekologicznych. Wiąże się to z poznaniem najbliższego otoczenia-okolicy domu i szkoły własnego kraju i państw biorących udział w projekcie, oraz wszelkich powiązań i zmian zachodzących w środowisku.
Projekt uwzględnia zainteresowania dzieci (10-12 lat) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów słabych i zdolnych oraz należących do różnych grup etnicznych i daje im możliwość realizacji własnych pomysłów. Chcemy by uczniowie byli aktywni, by ich działaniom towarzyszyły emocje, by odczuwali satysfakcję z tego co wykonali. Dlatego będziemy stosować różne metody, techniki i formy pracy. Proponujemy zadania, które w namacalny sposób pokażą, jaki jest stan naszego najbliższego otoczenia. Będziemy uczyć dokonywania wyborów w duchu odpowiedzialności za stan środowiska oraz świadomości zależności pomiędzy naszymi codziennymi działaniami a sytuacją ekologiczną Ziemi. Nacisk będziemy kłaść na te aspekty ochrony przyrody, które dadzą uczniowi możliwość bezpośredniej reakcji. Chcemy, aby uczniowie nabytą wiedzę i umiejętności przenosili na codzienne życie.
Realizacja zadań (Nasi nowi przyjaciele, Nasze okolice, Światowy Dzień Bez Samochodu) ujętych w projekcie przyczyni się do wzbogacenia uczniów w postawy ekologiczne a szkół w pomoce naukowe. Opracowane w efekcie końcowym materiały takie jak: albumy, zielniki, atlasy, foldery, roczniki staną się źródłem informacji o działalności naszych szkół na polu lokalnym i międzynarodowym.

Do góry

CELE PROJEKTU 

 • poszerzenie i wymiana wiedzy na temat warunków przyrodniczych regionów krajów partnerskich poprzez realizację małych projektów "Nasi nowi przyjaciele" i "Nasze okolice";
 • poznawanie zmian zachodzących w środowisku naturalnym krajów uczestniczących w projekcie poprzez udział w wycieczkach plenerowych i tematycznych oraz spotkań z ciekawymi ludźmi;
 • promowanie efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez audycje radiowe, lekcje tematyczne, wycieczki oraz prace plastyczne;
 • wdrażanie i kultywowanie idei ekologicznych wśród społeczności szkolnej poprzez działania artystyczne (zabawa ekologiczna, prace literackie i plastyczne), sportowe (rajdy, wycieczki, podchody)i badawcze (ankieta);
 • wyposażenie uczniów w wiedzę ułatwiającą zrozumienie roli przyrody w życiu człowieka poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, realizację ścieżki interdyscyplinarnej, realizację małego projektu pt. "Eko-kolo ma swój świat" oraz turniej wiedzy ekologicznej;
 • podniesienie świadomości uczniów dotyczącej powiązania ich zachowań z konsekwencjami w stosunku do środowiska poprzez realizację małego projektu pt. "Mój dom i jego wpływ na najbliższe otoczenie" oraz przeprowadzenie ankiety pt. "Czy twój dom jest ekologiczny?";
 • uświadomienie konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody poprzez audycje radiowe o recyclingu, realizację ścieżki międzyprzedmiotowej, wycieczki tematyczne oraz konkurs "Co zrobić z tą górą śmieci?";
 • uświadomienie uczniom wpływu stanu środowiska naturalnego na stan ich zdrowia poprzez opracowanie Dekalogu Eko-kola, poradnika jak dbać o urodę i zdrowie pt. "Eko-smak";
 • zachęcanie uczniów do aktywnej współpracy mającej na celu utrzymanie czystości środowiska poprzez udział w akcji ogólnoświatowej Sprzątanie Świata;
 • kształtowanie postawy szacunku dla przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan poprzez cykl działań takich jak: praca w ogródku przyszkolnym, dokarmianie zwierząt;
 • wzbudzanie ciekawości i fascynacji światem, jego różnorodnością i bogactwem poprzez widowiska teatralne, wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi, prowadzenie doświadczeń i eksperymentów naukowych;
 • wyposażenie uczniów w zachowania prospołeczne: praca w grupie, autoprezentacja, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za siebie i innych;
 • rozwinięcie w uczniach umiejętności wnikliwej obserwacji, dyskutowania, ewaluacji własnych działań, interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonywania analizy;
 • podkreślenie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz pochodzącymi z różnych grup etnicznych poprzez angażowanie ich w realizację zadań wynikających z projektu;
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego uczniów i nauczycieli poprzez udział w wizytach roboczych, wymianie korespondencji, wykonywanie produktów cząstkowych i końcowych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjno-informacyjnej uczniów i nauczycieli poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnych, utrzymywanie korespondencji mailowej;
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli (nabycie umiejętności posługiwania się technologia komputerową: program Skype, Power Point, kamery: tematyczne scenariusze lekcji, środki dydaktyczne: multimedialne pomoce naukowe, globusy, albumy, poradnik, atlas, zielniki; wzbogacanie biblioteki w owe pozycje lekturowe);
 • podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności przez nauczycieli (językowe, komputerowe, wiedza o państwach uczestniczących w projekcie), doskonalenie warsztatu pracy, wzbogacanie metod nauczania i form pracy z uczniem);
 • integrowanie się grona poprzez pracę zespołową;
 • zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez o tematyce ekologicznej (Eko-kolo ma swój świat, Światowy Dzień bez Samochodu, zabawa karnawałowa, wycieczki, ekopodchody);
 • wymiana doświadczeń, metod pracy z partnerami uczestniczącymi w projekcie poprzez spotkania robocze, konferencje wirtualne, korespondencję;
 • poszukiwanie i wypracowanie jak najlepszych sposobów współpracy ze środowiskiem lokalnym: pozyskanie nowych sponsorów, zachęcanie rodziców do samodzielnego i kreatywnego organizowania imprez szkolnych;
 • rozwijanie pozytywnego nastawienia uczniów, rodziców, środowiska lokalnego do szkoły.

Do góry

TEMATYKA PROJEKTU 

Nasi nowi przyjaciele

Poznanie krajów partnerskich: przyrodę krajów partnerskich, symbole, warunki naturalne, ciekawe miejsca poprzez:
 • nadanie audycji radiowych poświęconych krajom partnerskim - wymiana scenariuszy audycji między partnerami;
 • przygotowanie prezentacji multimedialnych o krajach uczestniczących w projekcie - wymiana z partnerami;
 • wykonanie plakatów;
 • opracowanie mini-słowniczków zawierających podstawowe słowa i zwroty w językach partnerów;
 • przygotowanie wystawy prac uczniowskich - umieszczenie fotografii plakatów i mini-słowniczków na wspólnej stronie internetowej;
 • stworzenie Ściany Comeniusa prezentującej informacje o krajach szkół uczestniczących w projekcie;
 • organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy, wydanie albumu, zielnika, przewodnika o interesujących obiektach przyrody ożywionej i nieożywionej krajów partnerskich - powstanie produktów końcowych;
 • zorganizowanie spotkania z podróżnikiem - wymiana zdjęć miedzy szkołami partnerskimi.

Tu żyjemy

Ocena stanu środowiska naturalnego w najbliższej okolicy mojego domu i mojej szkoły i szkół partnerskich dokonana poprzez:
 • przeprowadzenie cyklu lekcji poświęconych warunkom przyrodniczym regionu - wymiana scenariuszy lekcji między partnerami;
 • prace badawcze w terenie - wymian cząstkowymi wnioskami opracowanie wspólnej broszury prezentującej ocenę stanu środowiska krajów partnerskich;
 • ankietowanie domowników oceniające ich postawę wobec środowiska - umieszczenie raportu dotyczącego stanu środowiska naturalnego krajów partnerskich na wspólnej stronie internetowej.

Mamy wybór

Uświadomienie uczniom związku pomiędzy ich codziennymi działaniami a sytuacją ekologiczną Ziemi poprzez:
 • przeprowadzenie cyklu lekcji na temat oszczędzania energii, wody i innych surowców naturalnych - wymiana scenariuszy lekcji z krajami partnerskimi;
 • nadanie audycji radiowej pt. "Wygodnie i zgodnie" - umieszczenie scenariusza audycji radiowej na wspólnej stronie internetowej;
 • projekcję filmów ekologicznych;
 • uczestnictwo w turnieju wiedzy ekologicznej o tytuł Strażnika Ekologa - wspólne opracowanie pytań przez partnerów projektu podczas telekonferencji, wymiana zdjęć z imprezy pomiędzy partnerami;
 • wyszukiwanie na stronach internetowych informacji dotyczących wpływu naszych codziennych czynności na zmiany klimatyczne - wymiana informacji z krajami partnerskimi.

Stajemy się lepsi

Propagowanie wśród uczniów ekologicznych postaw poprzez:
 • prace w ogródku przyszkolnym i pielęgnację roślin doniczkowych - opracowanie filmowej kroniki metamorfoz, wymiana między parterami;
 • dokarmianie zwierząt i organizowanie zbiórek żywności dla zwierząt- przygotowanie prezentacji multimedialnych i wymiana między partnerami;
 • sprzątanie świata - wymiana fotoreportaży między partnerami;
 • opracowanie Dekalogu Eko-kola - wydanie głównego dekalogu z cząstkowych propozycji przygotowanych przez szkoły partnerskie.

Recykling

Promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych poprzez:
 • przeprowadzenie ścieżki interdyscyplinarnej - wspólne opracowanie elementów lekcji poświęconych recyklingowi na przedmiotach realizujących ścieżkę;
 • nadanie audycji radiowej - wymiana scenariusza z partnerami projektu;
 • organizowanie wycieczek tematycznych (oczyszczalnia ścieków, stacja segregacji odpadów, wysypisko śmieci) - wymiana ulotkami reklamującymi zwiedzane miejsca;
 • przeprowadzenie konkursu na miniaturę pojemnika na śmieci - prezentacja nagrodzonych prac na wspólnej stronie internetowej;
 • zbiórkę surowców wtórnych i świadome ich segregowanie - wymiana raportem przedstawiającym wyniki z partnerami;
 • wykonanie eko-gadżetów z surowców wtórnych - umieszczenie fotografii wykonanych prac na wspólnej stronie ineternetowej.

Ekologiczne formy rekreacji

Uczymy się wypoczywać, bawić się i dbać o siebie nie szkodząc przyrodzie poprzez:
 • udział w rajdach rowerowych uczniów i nauczycieli - wymiana zdjęć z partnerami;
 • udział w ekopodchodach - wymiana z partnerami zadań z ekopodchodów i opracowanie wspólnej "Mapy psot";
 • udział w wycieczkach tematycznych - wymiana ilustracjami zwierząt i ich opisami, stworzenie atlasu zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu szkół krajów partnerskich;
 • udział w zabawie ekologicznej i towarzyszącym jej konkursach. Opracowanie port folio (fotografie kotylionów, szkice kostiumów). Wymiana "małymi portfolio" z partnerami;
 • udział w widowiskach teatralnym - wymiana filmików z krajami partnerskimi.

Do góry

PLANOWANE DZIAŁANIA 

Planowane działania w latach 2010/2011

Wrzesień 2010 Nasi nowi przyjaciele w ekologicznych zmaganiach
1.Zapoznanie z projektem całej społeczności szkolnej: nauczycieli na konferencji Rady Pedagogicznej, rodziców na pierwszym zebraniu, uczniów na lekcji wychowawczej.
2.Ogłoszenie konkursu na logo projektu.
3.Opracowanie i przeprowadzenie małego projektu "Nasi nowi przyjaciele":
-przygotowanie plakatów/prezentacji multimedialnych prezentujących ważne punkty geograficzne, symbole narodowe , postacie oraz ciekawostki;
-opracowanie mini-słowniczków, zawierających podstawowe słowa i zwroty w językach krajów partnerskich;
-przygotowanie wystawy prac uczniowskich dla rodziców;
-nadanie audycji radiowych poświęconych krajom partnerskim
4.Przygotowanie "Ściany Comeniusa"- tablic informacyjnych na temat realizowanego projektu i szkół partnerskich oraz Rocznika Wydarzeń Projektowych 2010-2011.
Październik/Listopad 2010 Tu żyjemy
1.Opracowanie i przeprowadzenie małego projektu pt. "Nasze okolice"
a) przeprowadzenie zajęć na lekcji przyrody(geografii) w celu zapoznania uczniów z warunkami przyrodniczymi własnego regionu. Opracowanie i wymiana scenariuszy lekcji;
b)ocena stanu środowiska w najbliższej okolicy (powietrze, woda, gleba, hałas, formy zagospodarowania).Praca badawcza-wykonanie doświadczeń i analiz i przedstawienie wyników w formie wykresów, diagramów. Opracowanie broszury prezentującej wyniki uzyskane przez kraje partnerskie;
c) "Nasze pomniki przyrody"- wyszukiwanie w najbliższej okolicy ciekawych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej.
Przygotowanie przez kraje partnerskie albumu prezentującego wybrane obiekty przyrody ożywionej lub nieożywionej;
d) "Drzewa i krzewy" -przegląd pospolitych gatunków drzew i krzewów w najbliższej okolicy. Opracowanie wspólnego katalogu zawierającego rysunki i opisy wybranych gatunków oraz wspólnego zielnika;
e) "Gdzie i jak warto wypoczywać w naszych regionach?"-opracowanie przez kraje partnerskie folderu po interesujących miejscach w regionie.
2.Spotkanie robocze w Polsce:
- podział zadań pomiędzy uczestniczącymi krajami dotyczącymi opracowania produktów końcowych;
- opracowanie kalendarza spotkań wirtualnych;
- zaprojektowanie wspólnej strony internetowej;
- przygotowanie ankiety "Czy twój dom jest ekologiczny?" w celu nakłonienia uczniów do oceny własnych postaw wobec środowiska;
- poznanie systemu edukacyjnego w Polsce, metod i form pracy stosowanych na poszczególnych przedmiotach;
Grudzień 2010 Pobożne życzenia
1.Przeprowadzenie ankiety "Czy twój dom jest ekologiczny?" w celu nakłonienia uczniów do oceny własnych postaw wobec środowiska.
2.Wymiana ekologicznych kartek świątecznych z eko-życzeniami
Styczeń 2011 Garść statystyki
1.Analiza i upowszechnianie wyników ankiety "Czy twój dom jest ekologiczny?" na szkolnej gazetce oraz wspólnej stronie internetowej. Opracowanie raportu przedstawiającego wyniki uzyskane przez kraje partnerskie.
2.Dyskusje panelowe pt. "I co dalej?" dotyczące wyników ankiety.
3.Wizyta robocza w Rumunii.
- wymiana doświadczeń;
- wymiana zgromadzonych materiałów;
- prezentacja osiągnięć;
- przeprowadzenie ewaluacji projektu w celu zapewnienia realizacji określonych zadań oraz wprowadzenia zmian w harmonogramie koniecznych do osiągnięcia wytyczonych celów;
- poznanie systemu edukacyjnego w Rumunii.
Luty/marzec 2011 Poprawiamy siebie - naprawiamy świat
1.Opracowanie i przeprowadzenie małego projektu pt. "Mój dom i jego wpływ na najbliższe otoczenie".
a) przeprowadzenie cyklu lekcji na temat oszczędzania energii, wody i innych surowców naturalnych - wymiana scenariuszy lekcji z partnerami;
b) nadanie audycji pt. "Wygodnie i zgodnie";
c) projekcja filmów pokazujących współzależność człowieka i środowisko;
d )zorganizowanie turnieju wiedzy ekologicznej o tytuł Strażnika Ekologa - opracowanie planu przebiegu konkursu, wymiana zdjęć z imprezy z partnerami.
Kwiecień 2011 Dla dobra ziemi i dla siebie
1.Zazielenianie ogródków i terenów przyszkolnych -dokumentacja fotograficzna.
2. Pielęgnacja szkolnych roślin doniczkowych- przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy "zielony kącik" -dokumentacja fotograficzna.
3.Przygotowanie filmowej kroniki metamorfoz z przeprowadzonych działań przez kraje partnerskie.
4. Zredagowanie opowiadań , komiksów, rymowanek, wierszy pt. "O czym szepczą szkolne kwiaty?" i wydanie ich przez partnerów w formie książeczki.
5. Wizyta robocza we Włoszech.
- wymiana doświadczeń;
- wymiana zgromadzonych materiałów;
- prezentacja osiągnięć;
- poznanie systemu edukacyjnego we Włoszech;
Maj 2011 Dla dobra ziemi i dla siebie
1.Zorganizowanie i przeprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych (makulatura, baterie, tonery). Zestawienie wyników akcji przeprowadzonych we wszystkich krajach partnerskich na gazetce szkolnej.
2.Szanowanie papieru i innych materiałów poprzez racjonalne ich wykorzystanie na zajęciach plastyki i techniki - wykonanie globusów z resztek materiałów papierniczych.
Czerwiec 2011 Ekologiczny półfinał
1.Spotkanie robocze w Grecji:
- wymiana doświadczeń;
- prezentacja osiągnięć;
- wymiana produktów końcowych;
- przygotowanie raportu podsumowującego pierwszy rok realizacji projektu;
- ustalenie wytycznych na kolejny rok realizacji projektu;
- poznanie zasad funkcjonowania systemu edukacyjnego w Grecji form i metod pracy stosowanych przez nauczycieli.

Do góry

Planowane działania w latach 2011/2012 

Wrzesień/Październik 2011 Rowerowo bardzo zdrowo
1.Zapoznanie społeczności szkolnej z planem na drugi rok realizacji projektu.
2. Przygotowanie Rocznika Wydarzeń Projektowych 2011-2012.
3. Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Bez Samochodu:
a) przeprowadzenie konkursu plastycznego;
b) "Rower jako ekologiczny środek lokomocji" - zorganizowanie rajdu rowerowego dla uczniów i nauczycieli;
c) przeprowadzenie według wytyczonej trasy uczniowskich ekopodchodów o tytuł "Ekotropiciela". Rozwiązywanie przygotowanych zadań o tematyce ekologicznej.
d) Finał Światowego Dnia Bez Samochodu:
- wystawa nagrodzonych prac plastycznych;
- gazetka ścienna ze zdjęciami z rajdu rowerowego;
- wydanie przez kraje partnerskie "Mapy psot"- trasy i zbioru zadań wykonanych przez Ekotropiciela.
Listopad 2011 Ci co skaczą i fruwają naszą Ziemię upiększają
1.Zorganizowanie wycieczki do nadleśnictwa, spotkanie z leśniczym, przeprowadzenie lekcji na temat dokarmiania zwierząt. Opracowanie przez partnerów atlasu zwierząt występujących w danym regionie z informacjami o możliwych formach pomocy dla nich.
2.Przygotowanie karmników dla ptaków na lekcjach techniki.
3. Wizyta robocza we Francji.
- wymiana zebranych materiałów;
- podział zadań pomiędzy uczestniczącymi krajami dotyczącymi opracowania produktów końcowych;
- wymiana pomysłów pomiędzy partnerami;
- opracowanie kalendarza spotkań wirtualnych;
- poznanie systemu edukacyjnego we Francji, metod i form pracy stosowanych przez nauczycieli.
Grudzień 2011 S.O.S. dla zwierząt.
1.Montaż karmników i zbiórka karmy dla skrzydlatych mieszkańców naszego osiedla.
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt.
3.Przygotowanie i wymiana prezentacji multimedialnych z przeprowadzonych akcji.
Styczeń 2012 Ekologiczne spotkanie
1.Wizyta robocza w Słowenii.
- wymiana doświadczeń;
- wymiana zgromadzonych materiałów;
- prezentacja osiągnięć;
- przeprowadzenie ewaluacji projektu w celu zapewnienia realizację określonych zadań oraz wprowadzenia zmian w harmonogramie koniecznych do osiągnięcia wytyczonych celów
- poznanie systemu edukacyjnego w Słowenii.
Luty 2012 Eko-zabawa
1.Zaprojektowanie i wykonanie klasowych kotylionów-biletów wstępu na eko-zabawę
2. Przygotowanie pokazu mody ekologicznej.
3. Zorganizowanie ekologicznej zabawy karnawałowej.
4. Przeprowadzenie konkursu na najciekawszy strój i kotylion.
5.Przygotowanie portfolio z przeprowadzonej imprezy.
Marzec 2012 Eko-kolo ma swój świat
1.Opracowanie i przeprowadzenie małego projektu pt. "Eko-kolo ma swój świat":
a) wykonanie postaci Eko-kola z surowców wtórnych;
b) przygotowanie przez kraje partnerskie Dekalogu Eko-kola w formie ilustrowanej, tekstowej;
c) opracowanie poradnika pt. "Eko smak" jak dbać o zdrowie i urodę;
d) Eko-kolo sprząta świat - fotoreportaż z akcji;
e) wykonanie z surowców wtórnych eko-gadżetów np. biżuterie, torebkę, breloczek, portfel, spinkę, grzebień itp.
2. Wielki finał projektu "Eko-kolo ma swój świat". Wystawa powstałych prac. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przeprowadzonej imprezy.
Kwiecień 2012 Ze starego nowe
1.Opracowanie ścieżki interdyscyplinarnej o tematyce ekologicznej-recycling - scenariusz:
- język ojczysty -zredagowanie listu do władz lokalnych z prośbą o dostarczenie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów;
- muzyka - napisanie hymnu Eko-kola;
- matematyka - rozwiązywanie zadań tekstowych tematycznie związanych z recyclingiem;
- język angielski - poznanie słownictwa związanego z recyclingiem;
- informatyka - poznanie ekologicznych znaków towarowych.
2.Nadanie audycji o recyclingu.
3.Poznanie miejsc związanych z dbaniem o środowisko naturalne. Zorganizowanie wycieczek do oczyszczalni ścieków, stacji segregacji odpadów oraz na wysypisko śmieci
4. "Co zrobić z tą górą śmieci?"- opracowanie i przeprowadzenie konkursu na oryginalną miniaturę pojemnika na śmieci. Wystawa prac nagrodzonych. Wymiana zdjęć między partnerami.
Maj 2012 Barwy planety…
1.Zorganizowanie spotkania z podróżnikiem pt. "W poszukiwaniu żywiołów". Gawęda o niezwykłych zjawiskach przyrodniczych. Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu. Wymiana zdjęć.
2. Projekcja filmów ekologicznych o żywiołach.
3. Przygotowanie etiudy o czterech żywiołach pt. "Barwy świata"- wymiana filmików.
4. "Przyszłość naszej planety" - przygotowanie przez kraje partnerskie prac plastycznych wykorzystanych do powstania panoramy przedstawiającej wizję Ziemi.
Czerwiec 2012 Czas na pożegnanie
1.Spotkanie robocze w Hiszpanii:
- montaż wspólnej panoramy
- wymian doświadczeń po drugim roku realizacji projektu;
- prezentacja osiągnięć;
- przygotowanie raportu podsumowującego drugi rok realizacji projektu;
- ustalenie strategii pozwalającej na jak najlepsze wykorzystanie zdobytych doświadczeń i uzyskanych produktów końcowych oraz utrzymanie kontaktu po zakończeniu projektu.

Do góry

strona główna archiwum mapa kontakt En Gliwice, Poland Recanati, Italy Ljubljana, Slovenia Lorient, France Lleida, Spain Carei, Romania Kavala, Greece